Kjernens vedtekter

Sist oppdatert i vedtak på estraordinært årsmøte 29.11.2023

§1 FORMÅL

Kjernens hovedformål er å støtte Rosenborg Ballklub (RBK) visuelt og verbalt under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for RBK utenom kamp.

§2 MEDLEMSKAP

Kjernen består av de personer som til enhver tid er medlemmer i organisasjonen. I utgangspunktet kan alle som ønsker det bli medlemmer.

Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Styret har fullmakt til å nekte personer medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme (se § 7 vedrørende eksklusjon).

Kontingenten for hvert år betales innen utgangen av året. Medlemmer beholder likevel sine medlemsrettigheter dersom de betaler årskontingenten innen 1. mars året etter.

Styret kan vedta at medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

§3 BESLUTTENDE ORGAN

Kjernens besluttende organer er årsmøtet, ekstraordinært årsmøte og styret.

§4 TVISTER OM VEDTEKTENE

Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. I svært viktige saker kan avgjørelser tas av styret. Medlemmer binder seg til ikke å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøtet, eventuelt styret.

§5 ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan endres av årsmøtet ved minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må legges fram skriftlig.

§6 RASISME, NAZISME OG VOLD

Kjernen tar avstand fra enhver form for fordommer og diskriminering på grunn av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn, legning eller funksjonshemming, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap i rasistiske og nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i Kjernen.

Kjernen vil aktivt motarbeide voldsbruk på idrettsarrangementer. Voldsbruk er ikke forenlig med medlemskap i Kjernen.

§7 EKSKLUSJON

Medlemmer som bryter Kjernens vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade RBK og/eller Kjernens omdømme, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad.

§8 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til styrer i organisasjoner hvor Kjernen har medlemskap eller eierskap samt disses årsmøter, medlemsmøter, ting eller generalforsamlinger. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i Kjernen eller organisasjoner der Kjernen har eierskap.

§9 RETTIGHETER OG PLIKTER

Kjernens medlemmer

 • har rett til informasjon om Kjernens drift, organisasjon etc.
 • har innsynsrett i Kjernens regnskaper
 • har rett til å delta i alle sammenkomster som Kjernen arrangerer. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer.
 • skal følge Kjernens vedtekter og de bestemmelser som tas av Kjernens besluttende organer.
 • skal betale de avgifter som vedtas av Kjernens besluttende organer.

§ 10 STYRETS ORGANISERING

Til å lede Kjernens virksomhet velger årsmøtet et styre bestående av fem personer. Blant disse velger årsmøtet leder, nestleder og tre styremedlemmer. Valgperioden er på to år. For å sørge for kontinuitet i styret er vekselsvis to og tre personer i styret på valg hvert årsmøte. Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Styret har ansvar for økonomi og daglig drift av Kjernen, og vedtar prokura og signatur. Utbetalinger fra bank skal alltid godkjennes av to styremedlemmer. Alle medlemmer av styret og kontrollkomitéen skal ha lesetilgang til Kjernens bankkonti.

Styret møtes etter innkalling av den de selv utpeker. Styret kan også innkalles etter krav fra minst to av medlemmene. Vedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av tre eller flere fra styret. Ved eventuell stemmelikhet innkalles kontrollkomitéen for å drøfte den videre saksgangen.

Om et medlem av styret skulle trekke seg i løpet av valgperioden har styret i samarbeid med valgkomiteen fullmakt til å finne en etterfølger fram til neste årsmøte.

Personer i styret gis anledning til å søke permisjon for den perioden som gjenstår fra gjeldende dato frem til neste ordinære årsmøte. Permisjon innvilges av resten av styret. I tilfeller hvor permisjon er innvilget plikter resten av styret å fordele den permittertes arbeidsoppgaver seg i mellom, eller utpeke en midlertidig erstatter for den permitterte.

Styret har fullmakt til å rekruttere personer som ansvarlige for ansvarsområder uten av disse må være del av styret.

§ 11 STYRETS PLIKTER

Styret har det formelle og juridiske ansvar for Kjernens virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler det inngår på organisasjonens vegne. Styret plikter også å innkalle til medlemsmøter for behandling av spesielt viktige saker, planlegging og informasjon om styrets arbeide. Dette skal skje minst to ganger per år, en gang hvert halvår.

§ 12 ORDINÆRT ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted.

Følgende saker skal behandles:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
 6. Årsberetning
 7. Gjennomgang av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett
 10. Valg av styre
 11. Valg av valgkomité med tre medlemmer
 12. Valg av kontrollkomité
 13. Valg av revisor

Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om det. Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Personer med gyldig medlemskap for inneværende år samt det året årsmøtet holdes for og som ellers oppfyller kravene i § 8 har stemmerett. Medlemsbevis eller kvittering må fremvises ved inngangen.

Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før møtet finner sted.

§ 13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstra årsmøte hvis minst 1/5 av medlemmene krever det. Slik innkalling må skje minst 3 uker i forveien.

§ 14 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen skal sørge for at Kjernen driftes på en forsvarlig og god måte i henhold til Kjernens vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Styret skal jevnlig orientere kontrollkomiteen om sitt arbeid. Kontrollkomiteen har rett til å innkalle styret til felles møte. Kontrollkomiteen avgir rapport til årsmøtet i Kjernen.

Kontrollkomiteens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle beretninger og referater som sendes styrets medlemmer og revisor, og for øvrig all den informasjon og dokumentasjon kontrollkomiteen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.

Kontrollkomiteen deltar på det første konstituerende styremøtet etter årsmøtet og ellers på styremøter ved behov. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett på styremøter, men ikke stemmerett.

Årsmøtet velger en kontrollkomite bestående av tre personer. Blant disse velger årsmøtet leder og to medlemmer. Valgperioden er på to år. For å sørge for kontinuitet i kontrollkomiteen er vekselsvis en og to personer i kontrollkomiteen på valg hvert årsmøte.

§15 REGNSKAP OG REVISJON

Styret skal utarbeide årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Styret har fullmakt til å benytte ekstern autorisert regnskapsfører.

Kjernen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon.

Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer.

Kjernens årsregnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor valgt av årsmøtet. Revisors beretning legges fram for årsmøtet.

§16 VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av leder og to medlemmer etter innstilling fra styret. Valgkomitéen skal innstille på valg til styre og øvrige tillitsverv som skal velges av årsmøtet.

Valgkomitéens medlemmer velges for to år av gangen. Valget ordnes slik at to av medlemmene er på valg det ene året og ett medlem på valg det andre.

§17 OPPLØSNING AV KJERNEN

Kjernen kan oppløses etter årsmøtevedtak med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller alle Kjernens verdier RBK.